Warunki współpracy w systemie partnerskim

Wstęp

Rejestrując się jako Partner w Programie Partnerskim Instytutu Medeo („Program”), akceptujesz przestrzeganie poniższych warunków („Warunki świadczenia usług”).

Instytut Medeo zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany warunków bez uprzedzenia. Wszelkie nowe postanowienia zmieniające lub rozszerzające obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po takich zmianach będzie oznaczać Twoją zgodę na takie zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta i zakończenie współpracy. Zgadzasz się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Wymagania

  • Aby brać udział w Programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne metody automatyczne są niedozwolone.
  • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz dalsze informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
  • Z Twojego loginu może korzystać tylko jedna osoba – pojedyncze logowanie współdzielone przez wiele osób jest niedozwolone.
  • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Instytut Medeo nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa.
  • Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane treści i działania, które podejmujesz w celu promocji usług Instytutu Medeo.
  • Jedna osoba lub osoba prawna nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
  • Nie możesz używać Programu partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów.
  • Podczas korzystania z Programu nie wolno Ci naruszać żadnych przepisów prawa (w tym między innymi praw autorskich).

Linki i grafiki w Twojej witrynie, w wiadomościach e-mail lub innych komunikatach

Po zarejestrowaniu się w Programie partnerskim zostanie Ci przypisany unikalny Kod Partnera. Linki, informacje i grafiki, które udostępniamy wraz z Twoim Kodem partnerskim na swojej stronie,  możesz wykorzystywać w wiadomościach e-mail, na Twojej witrynie i w innych komunikatach.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, zapewnimy ci specjalne formaty linków, które będą używane we wszystkich linkach między Twoją witryną a stroną Medeo.pl. Musisz upewnić się, że każdy link między Twoją witryną a Medeo.pl prawidłowo wykorzystuje te linki. Linki do Medeo.pl umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową, które prawidłowo wykorzystują takie specjalne formaty linków, są nazywane „linkami specjalnymi”. Będziesz otrzymywać opłaty za polecenie tylko w odniesieniu do sprzedaży produktu Instytutu Medeo, które odbywa się bezpośrednio za pośrednictwem linków specjalnych; nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie Twoje lub kogoś, kogo skierujesz do wykorzystania linków specjalnych lub nieprawidłowego wpisania twojego kodu afiliacyjnego, w tym w zakresie, w jakim taka awaria może skutkować zmniejszeniem kwot, które w innym przypadku zostałyby ci wypłacone zgodnie z niniejszą umową.

Prowizje i płatności

Aby sprzedaż produktu kwalifikowała się do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć link specjalny z Twojej strony, e-maila lub innej komunikacji i przejść na https://medeo.pl oraz zrealizować zamówienie na produkt podczas tej sesji.

Prowizje są wpłacane tylko za zakupy, które są automatycznie śledzone i odnotowywane przez nasz system. Nie są wypłacane prowizje za informacje o zakupach przekazywane inną drogą.

Zastrzegamy sobie prawo do zdyskwalifikowania prowizji uzyskanych w wyniku nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, czy wątpliwych metod sprzedaży i marketingu.

Prowizje wypłacane są po przekroczeniu progu 20,00 PLN stanu Twojego rachunku. Poniżej tego progu prowizje nie są wypłacane. Prowizej powyżej tego progu za okres miesięczny wypłacane są do 10 dnia następnego miesiąca. Prowizej przekazywane są na Twój rachunek PayPal.

Posługiwanie się nazwą Instytutu Medeo i działanie na własny rachunek

Jako niezależny Partner nie jesteś reprezentatem Instytutu Medeo i nie możesz składać żadnych oświadczeń w imieniu Instytutu Meceo and przyjmować jakichkolwiek zobowiązań.

Przypisanie Klienta

Klienci, którzy kupią produkty w ramach Programu, będą uważani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady, zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie dla tych klientów.

Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład ustalimy ceny, które będą pobierane za produkty sprzedawane w ramach tego programu, zgodnie z naszymi własnymi zasadami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą się okresowo różnić. Rekomendujemy nie pokazywania cen produktów w Twojej witrynie. Dołożymy uzasadnionych handlowo starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu.

Odpowiedzialność Partnera

Jeżeli do marketingu produktów Instytutu Medeo używasz swojej witryny (strony internetowej), ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wdrożenie, działanie i utrzymanie tej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawią się na niej, co obejmuje:

– Techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
– Zapewnienie, że wyświetlania linków w Twojej witrynie nie narusza żadnej umowy między Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym między innymi ograniczeń lub wymagań nałożonych na Ciebie przez osobę trzecią, która dostarcza hosting twojej stronę)
– Dokładność, prawdziwość i odpowiedniość materiałów zamieszczonych w witrynie (w tym, między innymi, wszystkie materiały związane z produktem oraz wszelkie informacje zawarte w linkach lub powiązane z nimi)
– Zagwarantowanie, że materiały zamieszczone w witrynie nie naruszają praw osób trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub własności)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie są zniesławiające lub w inny sposób nielegalne
– Zapewnienie, że Twoja strona dokładnie i odpowiednio ujawnia, poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób gromadzisz, używasz, przechowujesz i ujawniasz dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą wyświetlać treści i / lub reklamy oraz zbierać informacje bezpośrednio o odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z prawem

Akceptujesz, że będąc uczestnikiem Programu będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, zamówień, licencji, pozwoleń, orzeczeń, decyzji lub innych wymagań jakiegokolwiek organu, który ma jurysdykcję nad Tobą, niezależnie od tego, czy te przepisy itp. obowiązują, czy później wejdą w życie w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego zobowiązania, zgadzasz się, że jako warunek uczestnictwa w Programie będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów (państwowych, federalnych, stanowych lub innych), które regulują marketingową pocztę e-mail, w tym, bez ograniczeń, CAN-SPAM Act z 2003 r. i wszystkich inne przepisy antyspamowe.

Okres obowiązywania umowy

Okres obowiązywania niniejszej umowy rozpocznie się z chwilą przyjęcia przez nas zgłoszenia do Programu i wygaśnie po rozwiązaniu przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty, jak i my możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, poprzez pisemne wypowiedzenie drugiej stronie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu, natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej strony wszystkie linki do https://medeo.pl oraz wszystkie nasze znaki handlowe, nazwy i logo oraz wszystkie inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu na podstawie niniejszego Regulaminu lub w związku z Programem. Instytut Medeo zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu Konsulting Terapie Kwantowe wypłaci wszelkie zaległe zarobki powyżej 20,00 PLN.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wynikowe (lub jakąkolwiek utratę dochodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitych opłat za polecenie zapłaconych lub należnych na podstawie niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności, zbywalności, nienaruszania lub jakichkolwiek domniemanych gwarancji wynikających z przebiegu świadczenia, transakcji lub wykorzystania handlowego). Ponadto nie oświadczamy, że działanie Instytutu Medeo będzie nieprzerwane lub wolne od błędów i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

Oświadczenie Partnera

POTWIERDZASZ ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI I ZGODĘ NA WSZYSTKIE TE WARUNKI. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM CZASIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) ZABIEGAĆ O POLECENIA KLIENTÓW NA WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH LUB PROWADZIĆ STRONY INTERNETOWE, KTÓRE SĄ PODOBNE LUB KONKURENCYJNE Z TWOJĄ WITRYNĄ INTERNETOWĄ. NIEZALEŻNIE DEKLARUJUSZ UCZESTNICTWO W PROGRAMIE I NIE POLEGA TO NA ŻADNYM OŚWIADCZENIU, GWARANCJI LUB PRZYRZCZENIU INNYM NIŻ PRZYWOŁANE NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową (w tym wszelkie faktyczne lub domniemane naruszenia niniejszej Umowy), wszelkie transakcje lub działania wynikające z niniejszej Umowy lub Twoich relacji z nami będą podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Nie możesz scedować niniejszej Umowy z mocy prawa lub w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, zapewniająca korzyści i wykonalna w stosunku do stron oraz ich następców i cesjonariuszy. Nasz brak egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.

Niewykonanie lub niewykonanie przez Instytut Medeo jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całość umowy między Tobą a Instytutem Medeo i regulują korzystanie z usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Instytutem Medeo (w tym między innymi wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).