Regulamin sprzedaży usług

Obowiązuje od 1 stycznia 2018.r.

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin jest udostępniony na stronie https://medeo.pl w sposób umożliwiający jego utrwalenie i wydrukowanie oraz możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sprzedaż usług na stronie https://medeo.pl prowadzona jest przez operatora w osobie Macieja Kasperskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agencja MK, przy ul. Jagielskiej 50d, w Warszawie (kod pocztowy 02-886), NIP: 7831113845, REGON 012849520. Z operatorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@medeo.pl lub zwykłą pocztą na adres: ul. Jagielska 50d, 02-886 Warszawa, a także telefonicznie pod numerem +48 601 807 137.

A. Opis usług

 1. Zdalne usługi diagnostyczne i konsultingowe wykonywane są przy użyciu urządzenia diagnostyczno-terapeutycznego Time Waver, a ich wyniki są przekazywane w formie raportu przeznaczonego do odczytywania za pomocą komputera z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytywania plików w formacie PDF w wersji 1.4 (Acrobat 5) lub wyższej, albo innego urządzenia umożliwiającego odczyt plików w tym formacie.
 2. Raporty z wynikami usług przesyłane są użytkownikowi serwisu przy użyciu poczty elektronicznej, komunikatora internetowego, lub innego oprogramowania komunikacyjnego o podobnej funkcjonalności. Raporty zasadniczo są sporządzane w języku angielskim. Dla ułatwienia ich zrozumienia wiadomości dla użytkowników, do których dołączane są raporty, zawierają krótkie omówienia raportów, a na stronie https://medeo.pl podane są informacje pomagające w interpretacji treści raportów.
 3. Sprzedaż przedmiotowych usług jest realizowana przy użyciu sieci Internet. Informacje o cechach i cenach usług są przedstawione na stronie https://medeo.pl.
 4. Zamówienia od użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową https://medeo.pl, przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • System operacyjny: Windows, Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
  • Procesor: 1 GHz lub więcej
  • Pamięć operacyjna RAM: 1 GB lub więcej
  • Pamięć masowa: 8,0 GB wolnego miejsca lub więcej
  • Karta graficzna z 256 MB pamięci, obsługująca rozdzielczość 1024×768 lub wyższym standardzie
  • Sterowanie: klawiatura, mysz lub inne urządzenie wskazujące
  • Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
  • Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7), Google Chrome (min. wersja 13) Mozilla Firefox (min. wersja 10) lub podobna
 5. Do dokonania zakupu usług niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Prezentowane na stronie https://medeo.pl informacje o usługach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Użytkownik, składając zamówienie operatorowi, składa ofertę zawarcia umowy kupna/sprzedaży usługi z operatorem.
 7. W celu złożenia zamówienia użytkownik zobowiązany jest dokonać wyboru sposobu płatności spośród udostępnionych przez operatora.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do użytkownika, stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Z tą chwilą, umowę kupna/sprzedaży pomiędzy operatorem i użytkownikiem uważa się za zawartą.
 9. W przypadku braku otrzymania zapłaty za usługę w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, operator anuluje złożone zamówienie, o czym użytkownik zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na podany przez użytkownika adres e-mail.

B. Ceny usług

 1. Ceny usług zamieszczone na stronie https://medeo.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Operator zastrzega prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania zmian cen. Uprawnienie to nie ma wpływu na cenę produktu objętą zamówieniem złożonym przed datą wejścia w życie zmiany, promocji lub wyprzedaży.

C. Zasady sprzedaży usług i reklamacji

 1. Poszczególne zamówienie obejmuje jedną realizację usługi. Możliwe jest łączone zamówienie kilku usług.
 2. Przed złożeniem zamówienia użytkownik powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi i opisem usługi oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez operatora potwierdzenia zapłaty od operatora płatności i odebraniu wypełnionego przez użytkownika formularza z danymi.
 4. Użytkownik może skorzystać z następujących form zapłaty:
  • przelew elektroniczny za pomocą serwisu PayPal lub PayU
  • karta kredytowa lub płatnicza za pomocą serwisu PayPal lub PayU
  • przelew tradycyjny
 5. Po otrzymaniu przez operatora płatności, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin prześle on użytkownikowi, na adres e-mail użytkownika podany przez niego przy zamówieniu, wiadomość o otrzymaniu należności. Następnie, w czasie zazwyczaj nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania formularza z podanymi przez użytkownika danymi koniecznymi do realizacji usługi, operator prześle użytkownikowi wyniki usługi lub skontaktuje się z użytkownikiem w celu uzupełnienia danych niezbędnych do jej realizacji.
 6. Wysłanie przez operatora użytkownikowi wyników usługi wyłącza możliwość odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży na zasadach określonych w pkt. IV ust. 1 Regulaminu.
 7. Operator zapewnia użytkownikowi ponowne bezpłatne wysłanie wyników usługi w przypadku ich utraty.
 8. Do wiadomości, o której mowa w pkt. 5 powyżej, zostanie dołączona faktura VAT w formie pliku w formacie PDF.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia, jeżeli zostanie to spowodowane przyczynami leżącymi po stronie użytkownika (np. przepełniona lub nieaktywna skrzynka e-mailowa, nieprawidłowy adres lub konto użytkownika w systemie komunikatora).
 10. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zamówienia, czyli odstąpienia od umowy, pod warunkiem powiadomienia o tym operatora przed wykonaniem usługi zgodnie z pkt. IV ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) opłaconego przez użytkownika, operator dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. V Regulaminu.
 12. Zasady korzystania z wyników usługi:
  • zakup usługi upoważnia użytkownika do korzystania z raportu i jego omówienia wyłącznie dla własnego użytku
  • z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania raportu i jego omówienia, ich fragmentów, czy kopii w jakichkolwiek celach, dokonywania jakichkolwiek modyfikacji pliku raportu i wiadomości z omówieniem
 13. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
  • otrzymany plik raportu stał się uszkodzony lub niekompletny
  • wiadomość z omówieniem raportu została zniekształcona
  • w ciągu 2 dni roboczych od dnia zapłaty i wysłania formularza z danymi użytkownik nie otrzymał wyników usługi
  • otrzymany raport został wystawiony na innego użytkownika
 14. W każdym opisanym wyżej przypadku użytkownik zgłasza reklamację podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja, pocztą elektroniczną na adres biuro@medeo.pl, załączając otrzymany raport i zrzut ekranu ukazujący powód reklamacji. Najdalej ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, operator ustosunkuje się do niej i poinformuje użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

D. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, użytkownik będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu produktu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien przesłać je na adres operatora: Agencja MK Maciej Kasperski, ul. Jagielska 50D, 02-886 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres biuro@medeo.pl .
 2. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy. W przedmiotowym przypadku zakupu usług medeo.pl, przez dostarczenie treści cyfrowych rozumiane jest przesłanie użytkownikowi wyników usługi w formie raportu i jego omówienia, a poinformowanie Konsumenta o utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą otrzymania tych wyników zawarte jest w niniejszym Regulaminie.
 3. Operator dokonuje zwrotu należności za niewykorzystany zakup produktu w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie z zasadami opisanymi w następnym dziale.

E. Zwrot należności

 1. Zwrot zapłaconej należności za produkt następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przez użytkownika przy zakupie, czyli na rachunek karty płatniczej lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W celu realizacji zwrotu należności operator zastrzega prawo do zweryfikowania tożsamości użytkownika wnoszącego o zwrot, w przypadku wątpliwości co do jego tożsamości.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu utraty lub zawieszenia ważności karty płatniczej lub zmiany numeru konta.

F. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie u operatora, użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie operatora, na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz dostarczenie treści uzupełniających wyniki usługi. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez operatora. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

G. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem i operatorem.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez użytkownika, jak również przez system komunikatora wykorzystywany przez użytkownika.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji użytkownika, powstałe wskutek przekazania przez użytkownika błędnych danych.
  • Operator wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony https://medeo.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta operator to:Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe jej funkcjonowanie
  • Cookies trwałe – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony https://medeo.pl
  • Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji użytkownika
 4. Użytkownik ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi nie będą działać poprawnie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien w dowolnym momencie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 5. Ewentualne spory pomiędzy użytkownikiem będący Konsumentem i operatorem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku do odwołania.
 8. Operator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez operatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://medeo.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.